+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

Skolegården

Undervisning og dagbehandling af børn og unge i alderen 12 – 25 år.

Skolegården startede i 2002, som et undervisningsbaseret socialpædagogisk tilbud, med et udvidet familiesamarbejde og socialpædagogiske aktiviteter.

Målgruppen

Målgruppen i vores behandlings- og undervisningsdel er børn, unge og unge voksne med psykiske-, emotionelle-, sociale- og indlæringsvanskeligheder, og retter sig mod børn og unge, der visiteres til undervisning i henhold til Folkeskoleloven og dagbehandling, som enten bor hjemme, i plejefamilie, på opholdssted.

Unge og unge voksne (12 – 25 år), der har afsluttet deres undervisningspligt i folkeskoleregi, og som derefter er visiteret til enten en STU eller dagsbeskæftigelse, der af forskellige årsager bedst kan ske fra Skolegårdens tilbud.

I dag er viften af tilbud udvidet til at omfatte:

 • Dagbehandlingstilbud, som mindre undervisningsmiljø, for børn og unge i den undervisningspligtige alder. Der er oftest her tale om børn og unge, der bor hjemme eller hos plejefamilie.
 • Dagsbeskæftigelse og mentorordning for unge/voksne, der har brug for en specialtilrettet dagsbeskæftigelse og støtte for at klare dagligdagen.
 • STU for unge/voksne, der har brug for og har ønske om en 3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Skolegården fungerer som Væksthusets lille undervisningsmiljø, og er en uddannelsesmulighed, for de af Væksthuset´ beboere, der har brug for et undervisnings- og sammenhængende tilbud.
 • Skolegården fungerer som Væksthusets lille undervisningsmiljø, for de beboere, der har brug for et specialtilrettet undervisnings- og sammenhængende tilbud. Skolegården kan ligeledes modtage eksterne elever, der kommer fra andre omkringliggende institutioner.
 • Særforanstaltninger for børn,unge og voksne, der pga. deres adfærd ikke kan rummes i andre institutioner og botilbud.
 • Plejefamilie Basen – database og formidling af kontakt mellem kommunale og regionale plejekonsulenter.
 • PAS – et pædagogisk analyse redskab. Skolegården har 3 uddannede konsulenter. Dette redskab indgår som en naturlig del af Skolegårdens arbejdsredskaber og derfor en del af vores skriftlige rapporter omkring vores elever. PAS kan udarbejdes for eksterne samarbejdspartnere.
 • Konsulentydelse indenfor reglerne om ungdomssanktion.
 • Særforanstaltninger for børn, unge og voksne, der har behor for et specialtilrettelagt forløb eller botilbud.

Undervisning

For børn og unge i alderen 12 – 25 år.

Skolegården fungerer som Væksthusets mindre undervisningsmiljø, for de beboere, der har brug for et specialtilrettet undervisnings- og sammenhængende tilbud. Skolegården modtager ligeledes eksterne elever, der kommer fra andre omkringliggende institutioner. Skolegården fungerer som Væksthusets mindre undervisningsmiljø, og er en uddannelsesmulighed, for de af Væksthuset´ beboere, der har brug for et undervisnings- og sammenhængende tilbud.

Målgruppen for undervisningen på Skolegården:

 • Børn og unge, der visiteres til undervisning i henhold til Folkeskoleloven. Se mere hos retsinformation via linket her >>
 • Unge og unge voksne (op til 25 år), der har afsluttet deres undervisningspligt i folkeskoleregi, og som derefter er visiteret til enten en STU (3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) eller dagsbeskæftigelse, der af forskellige årsager bedst kan ske fra Skolegårdens tilbud.

Dagbehandling

Børn og unge i alderen 12 – 25 år.

Skolegården fungerer som Væksthusets mindre undervisningsmiljø, for de beboere, der har brug for et specialtilrettet undervisnings- og sammenhængende tilbud. Skolegården modtager ligeledes eksterne elever, der kommer fra andre omkringliggende institutioner. Særforanstaltninger for børn,unge og voksne, der pga. deres adfærd ikke kan rummes i andre institutioner og botilbud. Konsulentydelse indenfor reglerne om ungdomssanktion.

Dagsbeskæftigelse og mentorordning for unge/voksne, der har brug for en specialtilrettet dagsbeskæftigelse og støtte for at klare dagligdagen.

Aktiviteter som omfatter dagbehandling kan fx være:

 • Aktiviteter i skolegårdens træværksted
 • Pasning af skolegårdens heste
 • Idræt eller anden fysisk aktivitet
 • Andre aktiviteter der imødekommer den unges egne ønsker, kompetencer og interesser
Målgruppe for konsulentydelser
Diverse samarbejdspartnere i det offentlige regi, med hvem der indgås aftale om køb af ydelsen “Plejefamilie Basen”, Udarbejdelse af PAS, eller opgave omkring Ungdomssanktion eller anden Særforanstaltning.
Idégrundlag
Idégrundlaget bygger på at støtte og underbygge selvværdet og selvtilliden hos den enkelte gennem en tryg og genkendelig dagligdag, således at der med tiden opbygges et socialt og fagligt fundament, der giver den enkelte mulighed for udvikling mod udviklings- og livsforløb, der kommer så tæt på normalen som muligt. Tryghed, selvværd, tillid til andre og til sig selv, er den baggrund og de rammer, der skal give den enkelte mulighed for at udvikle sig, så det bliver i stand til at deltage aktivt i eget og andres liv. Indholdet på Skolegården er, uanset udbud, helhedspræget. Undervisning og de forskellige aktiviteter sigter derfor ikke kun mod den enkeltes fremtidige arbejdsliv, men har også øje for og i et tæt samarbejde med ande aktører om bo- fritids og personlige interesser i dagligdagen som i det fremtidige perspektiv.

Kompetence- og målbeskrivelse for hvert barn vil være udgangspunktet for tilrettelæggelse af pædagogiske tiltag, handlinger og aktiviteter. Skolegården anser brugen af PAS, som er nyttigt og vigtigt redskab, hvis bagvedliggende menneskesyn og teorier er sammenfaldende med Skolegårdens.

Målsætning
Målsætning er at skabe sammenhæng og struktur i liv, tid og rum, historie og person/situation for det enkelte. I samme takt som overskud, selvtillid og selvværd understøttes og fremmes gennem dagligdagen med alt hvad den indebærer, og deres evne til kontakt med andre øges, udvides deres sociale rum. Det være sig mod en almindelig skolegang, en ungdomsuddannelse, fritidsliv på egen hånd osv.
Pædagogikken
Pædagogikken har et positivt udgangspunkt og en positiv synsvinkel på barnets muligheder. Afsættet tages fra det barnet kan og mod nærmeste udviklingszone. Tilgangen er anerkendende og der arbejdes ud fra at opbygge og anvende relationer.
De fysiske rammer

Skolegården er placeret på 2 nedlagte landbrugsejendomme med nyere stuehuse, små huse og pavillioner, stalde og værksteder og 5 hektar omkringliggende marker, med udsigt over Limfjorden, 4 km fra Løgstør i nærhed af Lendrup Strand og Fr. den Syvende´s Kanal.

De fysiske rammer gør det også muligt at gennemføre vores fokuspunkter – Sundhed og ernæring – og – Krop og bevægelse. Dagen vil i sin helhed være præget af daglige gøremål, praktiske- og fysiske aktiviteter ude som inde, oplevelser i og med dyr og natur. Der arrangeres ture ud af huset. Det være sig både af kortere som længere varighed.

Skolegården administreres fra kontor- og mødefaciliteter på adressen Lendrupvej 33, hvilket muliggør møder og kursusaktivitet i dagligdagen uden at det griber forstyrrende ind i Skolegårdens aktiviteter i øvrigt.

Skolegården skal i så vid grad som muligt, ud fra elevernes ståsted og problematikker på lige fod med andre skoler, opfylde vejledninger og tilbyde hele fagrækken. Eleverne på Skolegården har hver især et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, og forud for opstart er det yderst relevant at status for eleven foreligger. Det er vigtigt for alle parter, at den plan, der laves rammer rigtigt, både for at sikre, at der sker udviling og læring hos den enkelte, men også for at undgå nederlag. Skolegårdens elever vil, i det omfang det kan lykkedes, møde tests indenfor forskellige fag. Disse tests danner efterfølgende grundlag for mundtlig overlevering i forbindelse med statusmøder, forældremøder ect., og vil ligeledes foreligge i skriftlig form. Testene er også et af vores redskaber i den fremadrettede planlægning af undervisningen.

Undervisningen på Skolegården planlægges og gennemføres i en kombination af boglige og praktiske opgaver og aktiviteter. Ligeledes inddrages fagrækken i forskellige sammenhænge. Vores elever har oftest brug for at undervisningen er meget konkret og med en stor grad af sammenhæng til noget relevant.

Vi arbejder ud fra mål og indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen og op, samt reviderede fagformål, slutmål (centrale kundskabs- og færdighedsområder), trinmål og læseplaner for skolens fag og emner.

Slutmål og trinmål markerer det enkelte fags progression. De er ifølge folkeskoleloven fælles nationale mål for, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin.

Undervisningsvejledninger for alle fag og emner med mange gode råd til lærerne. Ud over de fagspecifikke indholdsområder sættes der i vejledningerne fokus på undervisningsdifferentiering, evaluering, specialundervisning, tosprogede elever, faglig læsning og tværfagligt samarbejde. Desuden beskrives relevant inddragelse af de fire tværgående dimensioner: den praktisk/musiske dimension, den internationale dimension, it- og mediekompetencer samt miljø og bæredygtig udvikling.

For fagbeskrivelser henvises til undervisningsministeriets hjemmeside.

Undervisningen er tilrettelagt for den enkelte. Eleverne har ofte brug for ro og det at sidde uforstyret og mange gange alene i et rum, og derfor er det også vores opgave, at samle “skolen”, så eleverne trænes og guides i sociale sammenhænge. Vi har alle brug for at være sammen med andre. Mange af vore elever har rigtig svært ved denne del af livet.

Dagligdagen på Skolegården er opbygget, så den også indeholder det sociale element, og eleverne deltager i forskellig udstrækning. En del af tiden på Skolegården foregår uden for huset. Både fysisk i naturen, men også helt ude i “det virkelige samfund”. Der søges ud både for at være en del af det omgivende samfund, men også for at træne i det at være sammen med andre. Ud over fagrækkerne, har vi meget fokus på Sundhed og ernæring, samt krop og bevægelse. Der tilbydes daglige aktiviter, der kræver en eller anden form for bevægelse og deltagelse hos den enkelte. Ligeledes er mad, og madlavning dagligt påvores program. Hver formiddag, middag og eftermiddag mødes vi til spisning i fællesområdet, da dette er en naturlig del af hverdagen og undervisningen på stedet er det ikke aktuelt at medtage madpakke. Det kan ligefrem være forstyrrende, at nogle tager noget med, men det er selvfølgelig muligt, bare det ikke går ud over fællesskabet og den sunde linie.

Der afholdes faste ugentlig samtaler, hvor ugens forløb og fremtidig mål drøftes mellem eleven og den voksne. Hver måned har vi sammen med spis- sammen arrangement Ungemøde, hvor både de og de voksne har lejlighed til at komme med indlæg og ting, de gerne vil drøfte eller blot ideer til fremtiden. Det kunne eksempelvis være forslag til ture ud af huset. Dette Ungemøde kan for nogle være en svær øvelse. Blot det at sidde så mange sammen, men også det at skulle sige noget. Al ting tager tid, og på Skolegården er vi parate til at lave delmål og aftaler, der kan hjælp mod at lykkedes med deltagelse på sigt. At skulle lave mad til andre, kan for nogle være en stor, uoverskuelig opgave og måske også ligefrem angstprovokerende opgave. Hos andre kan opgaven modsat være, at skulle spise noget andre har lavet. Al undervisning på Skolegården er en balance og ageren mellem både struktur og genkendelighed overfor fleksibilitet og hensyntagen. Ligesom Tydelige voksne samtidig skal være anerkendende og rummelige.

PAS - pædagogisk analyse system udarbejdet af Steen Hilling
PAS er et dynamisk pædagogisk vurderingsredskab, hvor iagttagelse, interaktion, mediering og opgaveløsning mellem barn/elev og den voksne, der har erhvervet sig PAS specialist godkendelse, er det væsentligste. Spørgeskemaer og kommentarfelter udfyldes sideløbende, og sammen danner det grudnlag for at udtale sig om barnets læring, personlighed og sociale udvikling.

PAS er et redskab til at kunne lave en kompetenceprofil og angivelse på at målrette undervisningen. Forløbet videooptages, og opgaverne er gradueret efter barnets/elevens erkendelsesniveau ud fra B.S.Blooms erkendelsestakxonomi: Kende, genkende, forstå, anvende, analysere og lave syntese. Analyseredskabet leder ikke efter det barnet/ eleven ikke kan, men efter det barnet/eleven kan. Der afsøges på mønstrer i barnets/elevens måde at udføre opgaverne på.

PAS findes i dag som: UngePAS, JobPAS, MiniPAS og SkolePAS

Iøvrigt henvises til følgende link: www.nordicpas.com

PAS på Skolegården
På Skolegården har vi 3 uddannede PAS konsulenter, der internt som eksternt kan udføre de forskellige PAS.

Internt udføres disse PAS som en naturlig del af vores arbejde. Hele tanken og teorierne omkring og bagved PAS falder helt i tråd med vores virke, menneskesyn og pædagogiske praksis.

PAS kan ligeledes tilbydes som en ekstern ydelse, og forløbet vil typisk være følgende:

2 sessions. hvor barnet/eleven og den voksne samarbejder om den specifikke PAS (Unge, job, Mini eller Skole). Disse forløb videooptages.

Konsulenterne gennemarbejder det foregående arbejde inklusiv videooptagelserne, hvorefter arbejdet udmunder sig i en rapport, der på et møde gennemgåes både i mundtlig som skriftlige form.

For nærmere oplysninger og pris er du velkommen til at kontakte os >>

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.