+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

Sådan startede det

Trine og Allan Severinsen etablerede i 2002 Væksthuset som et socialpædagogisk opholdssted. I dag tilbyder Væksthuset flere forskellige tilbud, med formålet at sikre borgere i udsatte positioner en platform at udvikle sig på. I dag er der op mod 30 ansatte tilknyttet de forskellige afdelinger. Medarbejdere som alle brænder for at gøre en positiv forskel for børn og unge i udsatte positioner.

Vi har en bred erfaring i arbejdet med børn og unge, og unge voksne med:

  • Kontakt- og tilknytningsforstyrrelser
  • Forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet
  • Specifikke som gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Værdigrundlag og pædagogik

Vores grundpiller er rummelighed, fleksibilitet og kvalitet. Arbejdet anses som et møde og et samarbejde, hvor hvert enkelt borger er værdsat og respekteret. Som menneske er vi alle forskellige, og rummes dette, tilføres nuancer. Med anerkendelse og dialog, samt en parathed til at tage ansvar og holde fast i struktur og rammer vil borgeren møde vores fleksible tilgang og metoder i bestræbelserne på ved hjælp af nærmeste udviklingszoner at sikre den enkelte personlig udvikling. Ved til stadighed at søge viden og udvikling er alle med til at sikre kvalitet i arbejdet til gavn for den enkelte borger – nu, men også fremadrettet.

Målsætning

Væksthusets målsætning er for en periode at være den unges hjem og det sted, der fordrer udvikling hos barnet og den enkelte unge. Væksthuset giver den enkelte ro og stabilitet i hverdagen og samtidig samarbejder vi med den unge om at blive klar til det liv, der kommer efter. Det er kendetegnende for Væksthuset, at beboerne selv vælger at ville være på stedet.

Vi arbejder ud fra, at den unge med tiden skal blive mere og mere selvstændig, men samtidigt, at det kan være svært for netop disse unge selvstændig at skabe og holde sig til strukturer og at tage de rigtige beslutninger. Der vil således være situationer, hvor Væksthuset som sådan bestemmer. Væksthuset og de voksne på stedet skal kunne være tydelige og ærlige, og samtidig have forståelse for, hvorfor det ikke altid er så let for den enkelte unge og hvorfor arbejdet med disse unge kræver rummelighed. Det vil derfor være forskellige husregler, der på forskellig vis kan være med til at sikre og skabe de rammer, som netop disse unge har brug for.

Miljøterapi med anerkende og relationsskabende tilgang

Strukturen og dagsrytmer på Væksthuset, tydelige og rummelige voksne skal tilsammen være det ydre stillads, der giver den enkelte unge en basal og grundlæggende ro. Kendetegnende for målgruppens problematikker er, at Væksthuset skal ”bygge stilladser” op omkring de unge. Manglende indre kerne kræver rammer og strukturer og genkendeligheder. Der ud over vil der også blive arbejdet miljøterapeutisk, hvor den unge indgår som centrum. Hverken adfærdsregulering og miljøterapi kan stå alene, derfor indebærer stedets pædagogiske metode at begge dele indgår, så det afstedkommer en udvikling hos den enkelte unge, der fører mod mere selvforvaltning og mod at være selvhjulpen. Den enkelte unge vil således blive gjort medansvarlig for egen udvikling. Konkret vil der gennem samtaler med den unge blive udarbejdet ”jeg” relaterede arbejds- og udviklingspunkter for den kommende tid, fx de næste 2 måneder.

Væksthusets borgere har typisk:

  • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer
  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser
  • En udadreagerende adfærd
  • Problematiske hjemlige forhold der betyder at anbringelse er nødvendig
  • Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem
  • Belastet og/eller manglende netværk generelt
  • Brug for struktur, genkendelighed i dagligdagen, trygge rammer og pædagogisk indsats med miljøterapeutiske tilgange

Børn og unge tilbud

Tilbud til børn og unge i alderen 12 - 18 år.

Voksen tilbud

Tilbud til den voksne i alderen 18 - 31 år.

Tilbud om STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.