+45 28 88 63 34 eller +45 22 97 70 90 / Blomsteriet direkte: +45 40 26 98 67 cs@skhv.dk

Ofte stillede spørgsmål

Her på siden har vi samlet de spørgsmål vi oftest bliver stillet. Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har andre spørgsmål, vil høre om Væksthuset er det rette match for dit barn eller hvis du har brug for en uddybning af vores tilbud.

Hvis du ønsker at læse mere dybdegående information omkring de tilbud Væksthuset er godkendt til kan du læse mere på tilbudsportalen via linket her >>

Jeg tror Væksthuset er noget for mit barn - Hvad gør jeg nu?

Vi afholder løbende visitation. I samarbejdet med den visiterende kommune planlægger vi i fællesskab et fremtidigt behandlingsforløb. Forældre og borgere er altid velkommen til at få en uforpligtende snak, men sagsbehandlingen foregår via socialrådgiver i jeres kommune. Vi kan kontaktes på +45 2888 6334 hele døgnet.

Hvad er jeres baggrund for at hjælpe mit barn?

Væksthuset og Skolegårdens tilbud har eksisteret siden 2002. Vi har leveret special- og socialpædagogiske behandling til 20 forskellige kommuner i løbet af de seneste 16 år. Vi har lige siden starten arbejdet på at blive dygtigere, opnå bredere viden og samarbejde om de bedste behandlinger af indskrevne borgere.

Hvordan samarbejder i med de lokale virksomheder?

Vi er en lokal virksomhed, der samarbejder med alle øvrige mestre, købmænd, direktører om at bevare indkøb og salg lokalt. Vi har stærke samarbejdsrelationer med håndværkere, industri og service fag. I praktik og beskæftigelse hjælper vi med alt fra opstart til afslutning, både for arbejdsgiver og arbejdstager.

Vi arbejder med identitets dannelse, og kender vigtigheden af at have skole, beskæftigelse eller anden opgave at stå op til og identificere sig med. Derfor motiveres du som en del af Væksthuset til at deltage og fastholde de opgaver du tager. Alle kan, og vi skal hjælpes ad.

Har i nogen ledige pladser lige nu?

Vi har i øjeblikket ledige pladser på:

Væksthuset Bo-Selv (SEL §107) for de voksne med brug for hjælp i et bofællesskab. Vi hjælper med alt efter arbejde, læge besøg, tandlæge, de svære samtaler, gøre klar til dagen efter.

Væksthuset Ung (§SEL 66.1.5) for de unge der har brug for døgn dækket socialpædagogisk behandling.

Næste ledige plads på Væksthuset Brøttruphus (§107) for de voksne med behov for døgn dækket specialpædagogisk behandling forventeligt 1. maj 2018.

Næste ledige støtte kontakt ordning i Væksthuset Bostøtte (§85) for de voksne med brug for hjælp i egen bolig. Vi hjælper med alt efter arbejde, læge besøg, tandlæge, de svære samtaler, gøre klar til dagen efter. Forventet ledig støtte kontakt person fra 1. april 2018.

Hvordan sikrer i en positiv udvikling for den unge?

Vi arbejdet målrettet med at borgere oplever at trives i botilbuddet. Botilbuddet vil være borgers hjem og de fysiske rammer afspejler hjemlige omgivelser. Der arbejdes med madplaner og ADL træning, som tilgodeser den enkelte borgers ønsker omkring fx mad og kost.

Væksthuset arbejder aktivt med at understøtte borgernes sundhed ud fra ønsker om aktivitet, mad og øvrige hensyn der hjælper til borgerens udvikling indenfor sundhed.

Vi arbejder for at udvikle borgernes mulighed for at opnå så høj grad af selvstændighed, som deres forudsætninger giver dem mulighed for. Borgerne i tilbuddets målgrupper er oftest meget udfordrede i f. t. at indgå på hensigtsmæssig vis i sociale relationer, hvorfor tilbuddets aktiviteter i høj grad retter sig imod at træne og udvikle disse kompetencer. Et overordnet mål for alle i tilbuddet er så høj grad af selvhjulpenhed som muligt, hvorfor færdigheder optrænes ved hjælp af guidning. Vi understøtter borgernes kontakt og samvær med deres familie og netværk.

En stor del af aktiviteterne på vores tilbud er almindelige daglige gøremål (ADL-træning). Vi hjælper borger med læringen om at vaske tøj, gøre rent i huset, holde deres værelser nydelige og ryddelige. Udover dette deltager vi i nærmiljøets aktiviteter, så som Muslingefestival, foreningslivets tilbud, ungdomsskole, frivilligt brandkorps, Løgstør Open Air o. lign.

Vi vægter det højt at vores borger integreres i det umiddelbare nære samfund og miljø de bor i/omkring. Borgerne tilbydes aktiviteter hvor de påvirkes, med udgangspunkt i den enkeltes ståsted, inden deres nærmeste udviklingszone. Vi ønsker at bibringe så meget læring til borgerne, som muligt er, så de så hurtigt som muligt opnår kompetencer til at kunne klare sig selvstændigt – eller med så få støtte-ressourcer som muligt.

Vi arbejder efter miljøterapeutisk og anerkendende tilgang. Metodemæssigt arbejdes der med: Pædagogisk massage, Assertive Community Treatment (ACT), Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), Jeg-støttende samtale og TEACCH.

Der vil være en visitation der sikrer at der ikke indskrives konfliktende målgrupper, fx hvad angår introverte og extroverte reaktions- og handlemønstre.

Væksthuset respekterer og understøtter borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse. Der vil være et særligt fokus på at sikre borgerens selvbestemmelsesret under hensyns tagen til botilbuddets virke. Der vil således være fokus på at indgå gensidige aftaler omkring sengetider, rygning, besøg m.v. under et hensyn til de øvrige beboere i huset. Der vil være målrettede indsatser som vil have til hensigt at modne borgeren mod en selvstændig tilværelse efter endt ophold på Væksthuset.

Børn og unge tilbud

Tilbud til børn og unge i alderen 12 - 18 år.

Voksen tilbud

Tilbud til den voksne i alderen 18 - 31 år.

Tilbud om STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Er du sagsbehandler?

På tilbudsportalen finder du en grundig beskrivelse, og en samlet oversigt over alle vores tilbud.